Regulamin konkursu na instagramie z dnia 16.11.2023

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

Z DNIA 16.11.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest:
a. SeaDog Podwojska Spółka Jawna w Kołobrzegu, ul. PPOR. Edmunda
Łopuskiego 29B/27, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711846094, REGON: 388666356

(zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta
Platforms Inc., Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Meta Platforms Inc.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator,
a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności
mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Konkurs jest prowadzony na stronie:
a. https://www.instagram.com/seadog.pl/
(zwanej dalej “Fanpage”).
10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego , osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne, publiczne konto w
serwisie Instagram.com ; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Instagrama;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy (3) nagrody – po jednej (1) nagrodzie dla każdej z trzech
(3) osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą jest:
ZESTAW 1:
● obroża z klamrą z linii COLOR wzór “Czarny”
● muszka na obrożę z linii PATTERN wzór “AloHau”
● smycz miejska z linii PATTERN wzór “AloHau”
ZESTAW 2:
● obroża z klamrą z linii COLOR wzór “Czarny”
● muszka na obrożę z linii PATTERN wzór “Kite Psurfer”
● smycz miejska z linii PATTERN wzór “Kite Psurfer”
ZESTAW 3:
● obroża z klamrą z linii COLOR wzór “Czarny”
● muszka na obrożę z linii PATTERN “Ahoj Psigodo”
● smycz miejska z linii PATTERN wzór “Ahoj Psigodo”

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
na portalu Instagram, na Fanpage’u.
4. To, która nagroda zostanie przyznana konkretnemu zwycięzcy, zależy od decyzji
Organizatorów i nie podlega reklamacji.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
6. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“)
na portalu społecznościowym Instagram na Fanpage’u.
2. Konkurs trwa od dnia 16.11.2023 r. do 19.11.2023 r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie wszystkich następujących czynności:
a. Udzielić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie:

„Jak wygląda Twój wymarzony wieczór z psiakiem?” (możesz udzielić tylu
odpowiedzi ile chcesz)
b. Wskazać w komentarzu, który Zestaw wybierasz (1,2 lub 3)
c. Oznaczyć dwie osoby w komentarzu
a. Obserwować profil Instagram Organizatora
https://www.instagram.com/seadog.pl/
d. Udostępnić post na swoim stories (relacji) na Instagramie i oznaczyć profil
Organizatora, abyśmy mogli zweryfikować fakt udostępnienia

2. Czynności wskazane §5 ust. 1 powyżej należy wykonać w czasie wskazanym w §4 ust.
2.
3. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie na Fanpage’u w czasie trwania
Konkursu

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz
atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników
Konkursu, na podstawie swojej subiektywnej oceny.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni trzech (3) zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 5 dni roboczych
od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w na stories (relacjach)
na Fanpage’u Organizatora oraz w komentarzu pod Postem Konkursowym.
7. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie Organizatorom
wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. numer telefonu
c. adres mailowy
d. adres dostarczenia nagród
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub wysłanie nieprawidłowych może
powodować utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust.
6.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu
do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem
Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w
warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Instagrama;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama
kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a
także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Organizatora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail: marketing@seadog.pl w czasie
trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023 r. i obowiązuje do zakończenia
Konkursu.
2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z
przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl